All Star Time

Podmínky přihlášení

ALL STAR TIME je kurs výběrový, a proto si vyhrazujeme přijmout nové táborníky pouze na základě hodnověrného doporučení. V prvé řadě k nám přicházejí příbuzní a kamarádi účastníků kursu, jimž se u nás líbí a s nimiž jsme spokojeni my. Jejich doporučení, resp. doporučení od jejich rodičů je pro nás dostačující. Děti, které neznáme, mohou využít nabídky adaptačního kursu BLUE STAR TIME, a kdyby se přesto rády AST zúčastnily, přijmeme je na tábor na základě předložení potvrzení školy (ke stažení v pdf), kterou navštěvují.

Na základě doporučení či žádosti zasíláme přihlášky s vygenerovaným jedinečným symbolem, který slouží zároveň jako variabilní symbol pro identifikaci platby. Přednostně ovšem přihlášky zasíláme těm, kteří s námi již na některém kursu byli. Pokud vyplněnou přihlášku obdržíme do 14 dnů poté, co byla odeslána prázdná, garantujeme zajištění místa na kursu. Pokud někdo s odesláním váhá a přihlášku pošle až těsně před prázdninami, hrozí mu nebezpečí, že už bude kapacita naplněna. O takové skutečnosti odesilatele samozřejmě informujeme.

Pokud uvádíte svoji e-mailovou adresu, pošleme Vám přihlášku i další dokumenty elektronicky. Od Vás však potřebujeme všechny dokumenty vytištěné, podepsané, zaslané poštou. Zhruba měsíc před odjezdem na kurs rozesíláme poslední informace o věcech, které děti potřebují s sebou, přesné časy a plánky místa odjezdu, pobytu a návratu, prohlášení o bezinfekčnosti a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, který naleznete ke stažení níže.

V den odjezdu je nutné předložit zejména tři dokumenty:

  • průkaz pojištěnce nebo jeho kopii
  • prohlášení o bezinfekčnosti podepsané v den odjezdu
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – lze si nechat potvrdit námi nabízený formulář (pdf), nebo použít nějaký starší posudek z právě probíhajícího školního roku, např. ze školy v přírodě, ale ne starší než 1 rok; posudek po kursu vracíme a lze ho použít znovu např. na školu v přírodě

V přihlášce je nutno vyplnit pokud možno všechny údaje, zejména rodné číslo dítěte a případná zdravotní omezení. Zvolte, prosím, i způsob dopravy dítěte na kurs (po domluvě lze později změnit) a u AST odpovídající modul. Úhradu kursu lze uskutečnit dvěma způsoby. Jednak lze celou částku uhradit do čtrnácti dnů po odeslání přihlášky bankovním převodem na účet číslo 133552538/2010 (nutno zachovat Váš variabilní symbol, shodný s číslem přihlášky), nebo lze stejným způsobem uhradit pouze polovinu částky a druhou polovinu dodatečně, a to nejpozději měsíc před odjezdem. Nezapomeňte uvést datum a svůj podpis. V naznačeném místě přihlášku oddělte a zašlete ji co nejdříve na kontaktní adresu. Ve chvíli, kdy přihlášku od Vás obdržíme, je Vaše dítě na tábor závazně přihlášeno. V případě, že jste uvedli svůj e-mail, pošleme Vám krátkou zprávu potvrzující obdržení přihlášky, v opačném případě máte možnost zkontrolovat tuto skutečnost na uvedených telefonních číslech (není to však nutné!). Požadavek na společné ubytování dětí nám napište na zadní stranu přihlášky (prosíme o pochopení, ale společné ubytování nemůžeme řešit až při příjezdu do areálu). Pobyt lze stornovat bez poplatku nejpozději do 1 měsíce od data podpisu přihlášky (ne však později než 48 hodin před odjezdem). Kdykoli lze pobyt stornovat z prokazatelných zdravotních důvodů účastníka do 48 hodin před odjezdem (storno poplatek pak činí 500,- Kč). Storno pobytu se uplatňuje v písemné formě u pořadatele. Ukončí-li dítě pobyt předčasně ze zdravotních důvodů, bude Vám vráceno stravné ve výši 280,- Kč za každý den, o který byl pobyt na táboře zkrácen. Pokud účastník kursu vážně ohrozí fyzické či duševní zdraví ostatních dětí, příp. své vlastní, nebo pokud se dopustí jiného vysoce společensky negativního jednání, vyhrazujeme si právo ho z pobytu vyloučit. V takovém případě jsou rodiče (pověřený zástupce) povinni své dítě bez zbytečného prodlení převzít. Ostatní případy stoprocentního storna vyplývají z ustanovení občanského zákoníku, který vymezuje okolnosti, za něž poskytovatel služeb nemůže nést odpovědnost. V případě, že potřebujete na pobyt vystavit fakturu, zašlete nám spolu s vyplněnou přihláškou žádost o vystavení faktury (nebo objednávku) s těmito údaji o odběrateli: název, adresa sídla, IČO, příp. DIČ. Uveďte, prosím, na jakou adresu si přejete vystavenou fakturu poslat.